【dnf私服辅助】dnf徽章怎么镶嵌

发布时间:2021-05-19 22:27:24 所属栏目:游戏资讯

首先想要镶嵌徽章的话,我们需要提前给装备打孔,打孔的话,我们可以在城镇中找到一个名为达芙妮的NPC,在她的商店中我们购买一个镶嵌栏开启装置,一个需要40万金币。我们购买之后就会在自己的消耗品栏中看到这个物品,在上面点击右键进入到使用状态,我们在想要打孔的装备上面点击一下即可打孔镶嵌。

dnf徽章怎么镶嵌

详细答案:

第一步,就是需要先购买镶嵌栏的开启装置和徽章,所以金币是非常重要的,开启装置差不多四十万金币,然后加上一些徽章,差不多也要花不少金币。大家购买好开启装置和徽章之后,就可以将徽章放入装置里,然后点击使用就可以开始镶嵌徽章了。

------------------------------------------------------- 神马 头条 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------